Odensholms Byalag

Styrelse 2016:
Ordförande: Saga Adolfsson
Sekreterare: Lotta Odmar
Kassör: Mats Erkas
Ledamöter: Göran Hoppe, Lennart Marks, Mats Erkas, Annette Brus, Jens Sjölander, Frans Sjölander och Evelina Brus.
Suppleanter: Bertil Adolfsson, Stefan Brus och Jan Odmar.
Revisor: Mats Karlgren och Revisorssuppleant: Andreas Tangen

Odensholms byalag bildades 1993 på initiativ av Valter Erkas. Då Odensholmsborna fick återvända till sin ö 1991 fanns i Bien endast två byggnader kvar, rian till Marksgården och Erkasgårdens ladugård. Jesu kapell var en ruin, men tornet fanns kvar utan sin tornhuv. Redan 1992 ansökte Odensholmsborna gemensamt till Länsstyrelsen i Hapsal om att återfå ägande-/ besittningsrätten till Odensholm. För att samordna de sju familjernas angelägenheter bildades Odensholms Byalag 1993 på initiativ av Valter Erkas. Ansökan om att återfå gårdarna avslogs på länsnivå med motiveringen att man haft sedvanerätt men inte äganderätt till ön. Vid friköpen på 1890-talet eller vid jordreformen1919 kunde inte, eller ville inte, holmborna friköpa sina gårdar som de brukat i generationer. De hävdade i stället fortfarande sin uråldriga sedvanerätt till gårdarna.

 Efter återkomsten satte Odensholmsborna upp gravstenar, inhägnade gravgården invid ruinen av Jesu kapell och uppförde en klockstapel intill under åren 1992-1994.
Byalaget består idag av holmbor med sina anhöriga och ättlingar och av personer med särskilt intresse för ön.
Byalaget fungerar som en förbindelselänk för Odensholmsborna och deras ättlingar och försöker vidmakthålla samhörigheten från ön och hålla odensholmskänslan levande för framtiden. Vi vill bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och återknyta till våra rötter på Odensholm. Våra släkter har bott på Odensholm i många hundra år, vi vill också i fortsättningen ha kvar en plats på ön för de kommande generationerna och vara delaktiga i Odensholms utveckling. Odensholms gamla invånare, deras ättlingar och närstående, har på olika sätt präglats av kulturen som fanns på Odensholm.
Byalaget arbetar idag för att bevara och sprida kunskapen om den gamla kulturen och om vår härkomst och delge det till sentida ättlingar, verkar för delaktighet i och inflytande över Odensholms utveckling samt planerar och genomför olika gemensamma projekt.
Byalaget driver sedan  några år tillbaka olika projekt, med syfte att bevara den gamla kulturen på Odensholm och bidra med något för Odensholms framtid.
Nuckö kommun äger kapellruinen, Marks´ ria, kyrkogården, en brunn och den gamla hamnplatsen. Det är viktigt att byggnaderna ( kapellruinen, Marks ria och Erkas ladugård) och byområdet blir skyddat för framtiden. Värden att skydda på Odensholm är både natur och kultur.
Vi är glada och stolta att vi har genomfört restaureringen av Jesu Kapell. Nu är kapellruinen konserverad, men det som gjorts måste ändå vårdas och underhållas framöver.
Jesu Kapell och gravgård är nu skyddade som kulturminnesmärken enligt estnisk lag! Kulturministern har undertecknat dokumentet den 6 mars 2014. Det kommer att finnas skyddsbestämmelser som skyddar kapellet och gravgården för framtiden. Detta är viktigt och glädjande för byalaget som har genomfört konserveringen av kapellet, det gör arbetet som vi lagt ner mycket värt.
Vi fortsätter nu arbetet med att rekonstruera kyrkogården och att bygga upp hela kyrkogårdsmuren igen, nu dock med kalksten eftersom det inte längre finns någon mer hållbar sten kvar på ön.
På längre sikt finns planer på bygga en hembygdsgård i Bien på Odensholm och att söka återskapa en traditionell gårdsmiljö. Medlemmarna på årsmötet i mars 2013 ställde sig positiva till att byalaget ska gå vidare med planen att uppföra en hembygdsgård i Bien. Byalaget ansökte så i april 2013 till Nuckö kommun att få uppföra en hembygdsgård i Bien på Odensholm. Lea Stroh och Göran Hoppe har representerat byalaget vid möten och kontakter med Nuckö kommun, och även bistått kommunen med framtagandet av detaljplanen. I februari 2014 finns nu ett nytt förslag till detaljplan. Vi hoppas att Nuckö kommun beslutar om detaljplanen under våren 2014.


Bidrag till projekten – nya medlemmar
De som önskar att bidra till finansieringen av bevarandet av Jesu Kapell eller till byalagets verksamhet är mycket välkomna att göra det. Både små och stora bidrag är lika välkomna. Bidrag kan sättas in på Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006. VG ange på inbetalningen vad den avser. Vi välkomnar också nya medlemmar i byalaget, både de som har anknytning till ön och andra intresserade. Medlemsavgiften är 150 Kr per år/medlem, men högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress.
Betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006. Uppge namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften.

Har ni frågor eller vill ha information kontakta Saga Adolfsson eller Lotta Odmar,
på e-postadress:
info(at)odensholm.se