Reviderade stadgar för Odensholms byalag gällande from 2017:

1. Bakgrund

Familjerna Brus, Erkas, Greis, Marks, Nibondas, Nigors och Stavas har från 1700-talet och fram till tiden för andra världskriget (1940) gemensamt bebott och brukat ön Odensholm (Osmussaar) i Estland. Varje familj hade en sjundedel (1/7) av den gemensamma och samfällda marken. Enskild äganderätt förekom ej.

Efter fördrivningen från ön 1940 har man gemensamt ansökt hos företrädare för republiken Estland om att återfå äganderätten till Odensholm.

I avvaktan på beslut i äganderättsfrågan instiftades detta byalag 1993 med uppgift att leda förvaltningen av de gemensamma angelägenheterna. Syftet var att bevara den ursprungliga ägandeformen och brukandet av den samfällda egendomen. 1994 bifölls odensholmsbornas krav på kompensation för deras förstörda gårdar, däremot kunde man ej återfå marken eftersom man haft besittningsrätt men ej äganderätt till Odensholm. 1996 förklarades ön som naturreservat av Estlands regering och en skötselplan har upprättats.

2. Syfte

Bevara och sprida kunskapen om kulturen och vår härkomst och delge det till sentida ättlingar. Delaktighet i och inflytande över Odensholms utveckling. Planering och genomförande av olika gemensamma projekt som rör Odensholm.

 

3. Årsmöte

Byalaget ska sammanträda minst en gång per år eller oftare om så anses påkallat.

Kallelse till årsmötet ska ske minst 1 månad innan. Till extra årsmöte ska kallelse ske minst 2 veckor innan.

 

4. Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst 6 ledamöter inklusive ordföranden, samt minst 3 suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet för ett år i taget. Vid beslut har ordföranden utslagsröst.

 

5. Medlemskap

Medlem i Odensholms byalag kan den bli som tillhör någon av de ovan nämnda familjerna, ättling eller ingift, eller har ett särskilt intresse för Odensholm och den estlandssvenska kulturen där. Styrelsen har rätt att besluta om uteslutning av medlem. Medlem i Odensholms byalag är automatiskt även medlem i byalagets förening i Estland, Mittetulundusühing Osmussaare Külaühing, som bildades 2016. Även för denna förening är Odensholms byalags årsmöten det högsta beslutande organet.

 

6. Möten

Vid byalagets årsmöte ska följande frågor avhandlas.

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3. Val av justeringsmän

4. Godkännande av kallelse till årsmötet

    5. Föredragning av årsberättelsen samt årsredovisningen.

    6. Revisorernas berättelse

    7. Fastställande av balansräkningen

    8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

    9. Val av styrelse och suppleanter till kommande år

    10. Val av revisorer och suppleanter till kommande år

    11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

    12. Inkomna motioner (motionstid 2 v. före årsmötet)

13. Övriga ärenden.