Miljökonsekvensrapporten är offentliggjord i december 2022

Som vi tidigare berättat planerar det estniska försvaret att bygga ett antennsystem med tillhörande anläggningar på Odensholm. 
Två höga antenner ska uppföras mot havet (26 resp 15 m) på Kråklundsbackan. Ett system bestående av 4 st mindre antenner (4,6 m) ska uppföras sydost om Lihlhamne. 
I ett stort område runt antennerna ska de ta ner alla träd som överstiger 4 meter. Det planeras två nya byggnader och ett elverk i Bien. 
Ett mindre vindkraftverk och en solpanelsanläggning ska byggas strax sydväst om radarmasten. Antennsystemet kommer att anslutas med jordkablar till kommunikations-ledningsanläggningen belägen vid Lihlhamne, som i sin tur kommer att anslutas till elverket vid radar-stationen. 
Ett kabeldike med en bredd på ca 1 m grävs för jordkablarna. Nya vägar kommer att byggas i liten skala, allmänt befintliga etablerade vägar/leder ska användas i första hand.
Odensholm är ett landskapsreservat med syftet att skydda öns unika geologiska värden, växtvärlden samt häcknings- och rastplatser för fåglar. 
Ön är tillsammans med kusthavet kring ön en del av Nõva-Osmussaars fågel- och naturskyddsområde som ingår i det europeiska Natura 2000-nätverket. 
Ön är dessutom ett skyddat våtmarksområde enligt Ramsarkonventionen.
Juli 2020 - Miljökonsekvensutredningen startar.
Mars 2021 – Byalaget ställde frågor på ett digitalt möte med ansvarig myndighet. Vi fick skriftligt svar.
December 2021 - I ett brev från myndigheten som ansvarar för Miljökonsekvensutredningen skriver de att det är ”oundvikligt” att anläggningarna måste uppföras på Odensholm.
Mars 2022 - Byalagets styrelse har i mars 2022 skrivit ett yttrande som har sänts till myndigheterna som är parter i utredningen. 
Vi har framfört att vi inte vill att försvarets planer genomförs och att ön bevaras fullt ut som Natura 2000-, Ramsarkonventions- och landskapsskydds-område, för att skydda dess natur, fåglar, flora, livsmiljöer och det kulturella arvet. 
Vi har också ställt olika frågor om bedömningar av de planerade anläggningarnas miljöpåverkan. Vi hoppas det kan påverka försvaret, så att varsamhet och hänsyn tas till natur, kulturarv och miljö, när de går vidare med sina planer.
April 2022 - Vi har fått svar från berörda myndigheter. De uttrycker bestämt att planen måste genomföras med syfte att säkerställa nationell, internationell och befolkningens säkerhet. Att det är ett prioriterat projekt för allmänheten. 
Vi förstår att det verkligen inte är ett bra säkerhetspolitiskt läge för byalaget att framföra detta när Ryssland driver ett förskräckligt krig i Ukraina som inte är värdigt Europa år 2022. 
Vi har i alla fall försökt.

December 2022 – MKB-rapporten blev offentliggjord. 
Den är bra och ambitiös. Det föreslås bland annat olika förmildrande och skyddande åtgärder för fåglar och växter. 
Förmildrande och skyddande restaurerings-åtgärder ska göras för återställande av livsmiljöer. Besiktning, underhåll, övervakning och uppföljning beskrivs. 
Vi är nöjda med att det bara planeras ett vindkraftverk och att det, liksom solparken, placeras längre bort från vår tomt. 
Vi har sänt frågor och kommentarer till myndigheten som ansvarar för MKB rapporten. Vi har fått svar från försvaret i februari 2023. 
Därefter kommer en slutlig Miljökonsekvens-beskrivning. 
Beslutsfattaren (Myndigheten för Konsumentskydd och teknisk tillsyn) kontrollerar att de miljövillkor som ställs i MKB-beskrivningen uppfylls, samt att de blir villkor i byggprojektet.