Det estniska försvarets planer för Odensholm

En Miljökonsekvensutredning pågår sedan i juli 2020. 
Odensholm är ett landskapsreservat med syftet att skydda öns unika geologiska värden, växtvärlden samt häcknings- och rastplatser för fåglar. 
Ön är tillsammans med kusthavet kring ön en del av Nõva-Osmussaars fågel- och naturskyddsområde som ingår i det europeiska Natura 2000-nätverket. 
Ön är dessutom ett skyddat våtmarksområde enligt Ramsarkonventionen.
De planerade anläggningarna riskerar att förändra öns landskap avsevärt, och kan också utgöra ett direkt hot mot fåglar. 
De planerade byggnationerna kommer att ha en direkt inverkan på Odensholms mycket känsliga alvarmarker och stränder med deras glesa men artrika vegetation. 
Det är mycket oroande att träd ska avverkas till en höjd på 4 meter i mycket stora områden runt antennsystemen, vilket helt förändrar landskapets utseende. 
Allt detta lämnar nya ärr på den redan skadade naturen på ön. Kanske tusen år eller mer av bosättning har avsatt olika unika spår i kulturlandskapet. 
En serie mindre arkeologiska utgrävningar är planerade att genomföras i öns äldre kulturlandskap bl a vid Galsvebackan vid åkerområdet Galsve, där enligt traditionen den första boplatsen på ön fanns. 
I ett brev i december 2021 från myndigheten som ansvarar för Miljökonsekvensutredningen skriver de att det är ”oundvikligt” att anläggningarna måste uppföras på Odensholm. 
Projektet förväntas ha en negativ effekt på Natura 2000 området. 
För att de skall kunna gå vidare är det nödvändigt att begära undantag från Natura 2000 bestämmelserna. 
Detta måste beslutas av Estlands regering som då ska underrätta Europeiska Kommissionen om förändringarna. 
Utredning om kompensationsåtgärder måste göras för att minska skadeverkningarna på Natura 2000 området. 
Miljökonsekvensbedömningens sluttid har därför senarelagts till november 2022. En rapport offentliggörs i september-oktober då vi kan lämna ytterligare synpunkter och ställa frågor. 
Byalagets styrelse har i mars 2022 skrivit ett yttrande som har sänts till myndigheterna som är parter i miljökonsekvensutredningen. 
Byalaget har nu framfört att vi är oroliga för att Odensholms naturlandskap, djurliv, kulturlandskap och miljö av nuvarande förslag kommer att påverkas på ett sätt som Odensholms Byalag inte kan acceptera, som markägare och som förvaltare av det estlandssvenska kulturarvet. 
Vi  har också ställt olika frågor om bedömningar av de planerade anläggningarnas miljöpåverkan. 
Vi har nu i april fått svar. De uttrycker bestämt att planen måste genomföras med syfte att säkerställa nationell, internationell och befolkningens säkerhet. 
Att det är ett prioriterat projekt för allmänheten. 
Försvarsministeriet svarar att: De två mindre vindkraftverken som skulle placeras nära vår tomtgräns är inte längre aktuella, på grund av dess negativa bullereffekter. 
Ett nytt alternativ utvärderas nu, ett vindkraftverk upp till 24 m högt som ska ligga minst 130 meter söder om vår tomtgräns. 
Tyvärr har de inte hittat några bra alternativa platser för placering av solpaneler, varför den norra kanten av solcellsparken planeras på ett avstånd av ca 60 m från vår tomtgräns. 
När rapporten offentliggörs i höst kan vi se planen för kompensationsåtgärder som ska göras på grund av Natura 2000-undantaget. 
Åtgärderna behöver inte vara på ön, utan kan vara längre bort inom Natura-2000 området. 
Vi vill också se rapporten om inverkan och åtgärder för fåglar. 

Och hur ska solcellsparken se ut? Ett bra besked från försvaret är att ”det finns inga planer på att införa omfattande militarisering av ön eller betydande restriktioner för besök på ön i samband med byggandet av kommunikationsanläggningar”. 
Lääne-Nigula kommun har svarat att de vill samarbeta med Försvaret i detta projekt. 
De vill samarbeta och hitta lösningar på problem med t ex el och vatten.  De (kommunen?) vill också ha en helikopterplatta. 
Lääne-Elu, lokaltidningen i Läänemaa, har publicerat vårt yttrande och också skrivit i sin ledare. 
Riksantikvarieämbetet har svarat att om något av kulturhistoriskt intresse hittas, måste bygget stoppas men att det kan göras arkeologiska undersökningar under byggnadstiden.
Det är verkligen inte ett bra säkerhetspolitiskt läge för byalaget att framföra detta när Ryssland och Putin driver en orättfärdig invasion och ett förskräckligt krig i Ukraina. 
Det är inte värdigt Europa år 2022. 
Det är nog inte sannolikt att försvaret ändrar sig som läget är nu. 
Men vi har ändå framfört motiveringar och argument för skydd av öns natur, fåglar, flora, livsmiljöer och det kulturella arvet, enligt de skydds-föreskrifter som finns för ön. 
Vi hoppas det kan påverka försvaret, så att varsamhet och hänsyn tas till natur, kulturarv och miljö, om de går vidare med sina planer.