Liten Odensholmskronologi

700 f Kr. Odensholms högsta punkt stiger upp ur havet.

1250 e Kr Odensholm omnämnes första gången i skrift i en färdledsbeskrivning. Namnet anses av forskarna vara ett äkta Odensnamn men anledningen till att ön fått detta namn är omdiskuterat.

1436 Svenska invånare på Odensholm omnämnes i dokument för första gången. Man sysslar med lotsning.

1526 Fem svenska bönder nämnes vid namn Steffen Hansson, Länsman Jiirgen, Mattyes Larsson, Jasper och Peter.

1564 Odensholm erövras av Sverige och kvarstår i Kronans ägo fram till 1628. Odensholm lyder nu under Nyhove (Uuemöisa)

1565 Omnämnes boende på Odensholm Albert Jiirgenson (länsman), Ambros Bent, Bertes Jurgen och Peet, Jespers Hindrich, Staffans Hindrich, Staffans Hans, Pers Lars. Antalet gårdar var alltså åtta vid denna tid.

1600-talet Skärkarlar från Sandhamn i Sverige bosätter sig på ön. Enligt traditionen stammar släkterna Stavas (Staffans) och Erkas (Eriks) från dessa. Under 1600-talet varierade antalet gårdar på ön mellan fem och tio.
 
1640 Seden med årliga prästbesök från Nuckö, Prästhålde, inleds under kyrkoherde Isaac Hasleblads tid. Vid prästhålde, sista söndagen i juli predikade kyrkoherden på ön, döpte barn och läste på kyrkogården över de under året avlidna.

1710-11 Pesten sveper över Estland och drabbar Odensholm hårt. Flera gårdar försvann: Petes, Krupes och Hintas liksom familjenamnen Hindrik, Simas och Lars. Kyrkböckerna talar om närmare 60 döda på ön.

1726 Fem familjer registreras på ön, sammanlagt 25 invånare.

1765 Den första fyren öppnas på Odensholm.

1766 Jesu kapell färdigställs och invigs den 3 september. På en trätavla i kapellet anges nu sju familjer boende på ön: Brus, Stawas, Niggors, Erkers, Marks, Nybondas och Greis - de familjer som levde kvar in i modern tid.

1804 Den nya fyren på Odensholm färdigställs. Fyren står kvar till 1941 då den förstörs i  samband med Odensholms belägring.

1883 Skolan på ön inleder sin verksamhet med Johan Nymann från Klottorp som lärare.

1888 Odensholm bildar under tre år en egen kommun efter kommunreformen. Därefter går man ihop med Rickull.

1893 Öns gårdar börjar delas i hälfter. Endast Marks och Nibondas förblev odelade hela tiden.

1902 Ön säljs i sin helhet till utomstående företagare som avser upprätta fiskeri och stenbrott på ön. Odensholmsborna hävdar att de har sedvanerätt till sina gårdar men erbjuds ej möjlighet att friköpa dessa från herrgården.

1907 Ön säljs på nytt utan att bönderna på ön kan påverka detta. Livet går dock vidare med goda fiskfångster under åtskilliga år.

1920 Öns nya skola öppnas. Odensholmsborna får inte köpa sina gårdar i samband med jordreformen..

1939 september Sovjet kräver baser i Estland. De estlandssvenska områdena drabbas hårt.

Odensholm måste evakueras till sommaren 1940.

1940 Etnologisk expedition till Odensholm. Mängder av föremål samlas in och fotografier tas. Materialet finns nu i Eesti Rahva Muuseum i Tartu (Dorpat).

1940 12 juni. Byborna avflyttar för att lämna plats för Röda Armen. Därefter befästes ön och kraftigt artilleri installeras: Odensholm skall tillsammans med Hangö utgöra ett lås för Finska viken. Alla stenmurar på ön mals ned liksom Odens stain som råmaterial för befästningar. Bebyggelsen utnyttjas som soldatförläggning.

1941 hösten Estland erövras av tyska armen. Kring Odensholm står hårda strider. Först 1 december drivs ryssarna ut.

1942 våren. Det blir åter möjligt för byborna att återvända efter att ryssarna drivits ut. Ön går knappt att känna igen. Bunkrar och kanoner, stängsel och krevadgropar. Många av byns hus har skadats eller förstörts.

1943 Byns kvarvarande unga män flyr i småbåtar till Sverige för att undvika att också de mobiliseras -nu till tyska armen.

1944 februari Byns övriga befolkning flyr till Finland/ Tvärminne och vidare till Sverige. Flyktingar österifrån bosätter sig tillfälligtvis på ön och sköter jordbruket.

1944 september Estland erövras på nytt av Sovjet. Odensholm blir åter militärområde. Här baseras nu dels gränsbevakning, dels byggs också en signalspaningsanläggning. En ny fyr byggs. Ön är isolerad under decennier.

1980-talet Det blir möjligt att i militärens sällskap besöka ön. Ett par vetenskapliga expeditioner genomförs men också lokalbefolkning från Läänemaa deltar.

1991 De första Odensholmsborna återvänder. Endast två hus återstår av den gamla bebyggelsen: Marks ria och Erkas ladugård, vilka sovjetmilitären använt för sina djur.

1993 Odensholms byalag bildades 1993 på initiativ av Valter Erkas. I styrelsen sitter en representant för varje gård, som även är kontaktombud för sin släkt. Odensholmsborna ansöker om att få sin ö tillbaka. Estniska staten godkänner inte de sedvanerättsliga ägoförhållandena som rått i århundraden utan förklarar att Odensholm skall bli naturreservat och öborna endast få kompensation i EVP för bebyggelsen.

1994 Den nya klockstapeln vid kapellruinen, som odensholmsborna låtit bygga, invigs. Odensholm blir naturreservat.

2001 Aili och Uno Bergström flyttar till ön. De har får och kor (Skotsk höglandsboskap), för att hålla landskapet öppet. De sköter transporter på ön med mera. Aili är också tillsynsman, ö-vakt, för Odensholm.

2006 Odensholms byalag påbörjar projektet för bevarande av Jesu Kapell.

2012 Konserveringen av Jesu Kapell är klar. Projektet fortsätter med återställande av kyrkogården, fortsatt röjning och uppbyggnad av kyrkogårdsmuren.