Huddinge 2008-03-15                                                              Årsmötesprotokoll                                                                   

 

 

 

Protokoll fört vid Odensholms byalags årsmöte 2008-03-08

 

 

            Mötet hölls i Vaksala församlingshem. Femtiotvå medlemmar var närvarande .

Parentation över två bortgångna Holmbor hölls före årsmötesförhandlingarna.

Bertil Adolfsson stod för fin musik och sång under årsmötet.

 

1.      Öppnande av årsmötet.

Saga Adolfsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

2.      Val av mötesordförande.

Owe Fahlström valdes till mötesordförande.

 

3.      Val av mötessekreterare.

Lotta Odmar valdes till mötessekreterare.

 

4.      Val av två justeringsmän.

Christina Erkas och Lars Hagman valdes till justeringsmän.

 

5.      Mötets behöriga sammankallande.

Årsmötet beslutade att mötet var behörigt sammankallat.

 

6.      Verksamhetsberättelse och kassarapport.

Saga berättade om verksamheten under det gångna året: Som till stor del handlar om projektet för bevarande av Jesu Kapell och om restaureringen av Marks´ ria. Tre stycken möten med arbetsgruppen har hållits under året. Tjugo personer var på Odensholm veckan efter midsommar och utförde röjningsarbete i och invid kapellruinen samt på kyrkogården. Projekten för bevarande av Jesu Kapell och restaureringen av Marks´ ria fortsätter under 2008.

Kassarapport samt Resultat- och balansräkning redogjordes för av Saga.

Inga synpunkter fanns angående verksamhetsberättelsen eller kassarapporten.

 

7.      Revisionsberättelse.

Gunnar Ekman har lämnat och godkänt revisionsberättelsen. Inga synpunkter fanns.

 

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutade, med stöd av revisionsberättelsen, att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

9.      Val för 2008:

Årsmötet beslutade att välja följande som:

Ordförande              Saga Adolfsson                    omval             vald för 1 år

Sekreterare              Annette Brus                        omval             vald för 1 år

Kassör                     Owe Fahlström                    omval             vald för 1 år

Ledamöter/Kontaktmän                 se bilaga 1.

Revisorer                 Gunnar Ekman                     omval             vald för 1 år

Revisorssuppleant    Monika Hagman                  omval             vald för 1 år

 

10.  Fastställande av medlemsavgift för 2008.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften ska fortsätta att vara 100 Kr per år.

 

 

 

 

11.  Övriga frågor.

Information och övriga frågor avhandlades efter årsmötet. Detta bifogas som minnesanteckningar. Se bilaga 2.

 

12.  Avslutning

Owe förklarade årsmötet avslutat.

 

 

Vid protokollet:       

 

 

Lotta Odmar                                                       Owe Fahlström                   

Mötessekreterare                                                Mötesordförande                                                            

Justeras:  datum      /       - 2008,                          datum      /        -2008         

 

 

 

Christina Erkas                                                    Lars Hagman

Justeringsman                                                      Justeringsman

 

 


                                                                                       Bilaga 1

Odensholms byalag
Styrelse och Kontaktmän 2008

GÅRD                   ORDINARIE                                SUPPLEANTER

BRUS                     Owe Fahlström                             Annette Brus
                               Länna Hammarby 6897                     Odalslingan 12
                              
761 93  Norrtälje                               175 43   Järfälla
                               0176-266224                                    08-58012286STAVAS                 Ingvald Luks                                  Agnes Jansson
                               Lundhagsvägen 64                            Lindhemsvägen 37
                               703 76 Örebro                                  194 51 Upplands Väsby
                               019-227500                                      08-59033198


ERKAS                  Valter Erkas                                   Gottfrid Erkas
                               Jungmansgatan 44                           Skeppsmäklargatan 9
                               740 71 Öregrund                              120 69 Stockholm
                               0173-30669/ 37023 Ormön                08-885609


GREIS                    Olof Greis                                      Ingemar Greis
                               Torpängen , Irsta                              Femörsväg. 14 B
                               725 97 Västerås                               613 35 Oxelösund
                               021-7702521                                   
0155-977777


MARKS                  Lennart Marks                               Klara Svensson
                               Safirgången 52                                 St Björnens gata 186
                               135 49  Tyresö                                 136 64 Haninge
                               08-7702521                                      08-7451555


NIGGORS              Bengt Westerblom                        Vakant
                               Sibeliusgången 40                           
                               164 76 Kista                                   
                               08-7529062                                     


NIBONDAS            Ivar Brus                                        Toomas B Voogand
                               Skolgatan 18                                   Norrskensbacken 9
                               740 71 Öregrund                              146 46 Tullinge
                               0173-30557                                      08-7788537

 

 


                                                                                                                       Bilaga  2.

 

Minnesanteckningar – information och övriga frågor efter årsmötesförhandlingarna i Odensholms byalag.

 

·    Lotta berättade om andra projekt som berör Odensholm:

-Wings over Wetlands är ett stort internationellt naturprojekt, där Odensholm ingår som en del. Målet är att skydda flyttvägar för sjöfåglar, genom att skapa och studera skyddade ”rastplatser” längs fåglarnas främsta flyttvägar. Projektet sträcker sig över tre kontinenter : Europa, Asien och Afrika. Estland ingår som ett av tre länder i Europa. Området som ingår är ett 370 kvadratkolimeter stort vatten- våtmarksområde i Haapsalu-Nuckö inkluderat Odensholm. Odensholm och Növa utgör ett speciellt skyddsområde. Den ost-Atlantiska flyttvägen för sjöfåglar går över detta område. Till exempel passerar minst 20% av alla arktiska sjöfåglar området mellan Spithamns udde och över Odensholm. Det är meningen att man ska skapa ett s k ”Ramsar” reservat till skydd för vattenområdet och våtmarken till år 2010. Det är en särskild typ av skydd för våtmarker enligt en internationell konvention. Növa-Odensholms - reservatet ska vara ett ”demonstrationsprojekt” där man ska studera hur man kan skydda fåglarnas miljöer på bästa sätt för framtiden. Detta ska resultera i en skyddsplan. Projektet ska också informera och engagera allmänheten genom olika aktiviteter och information för att väcka engagemang för miljön.

-Ett företag , OÜ Neugrund, vill bygga vindkraftverk på Nygrund. Det har gjorts en miljökonsekvensutredning. Men det finns också planer för att etablera ett marint skyddsområde där. Det är alltså olika intressen inblandade.

·    Lotta berättade om det arkivmaterial som finns om Odensholm. Det finns både i Sverige och Estland. I Sverige finns det mycket dels på Institutet för språk och folkminnen SOFI i Uppsala och på Nordiska muséets arkiv i Stockholm. Man kan komma och läsa, ta del av och även få kopiera arkivmaterial (mot en viss kostnad). På årsmötet utdelades förteckning över arkivmaterial och uppgifter om kontakt och besöksadresser till arkiven. Det finns också på vår hemsida.

 

·    Bevarandeprojektet för Jesu kapell: Lea Täheväli Stroh har träffat Ülo Kalm. Nuckö kommun har ansökt om bidrag med 180 000 EEK från det estniska Riksantikvarieämbetet för bevarande av kapellruinen. Kommunen själv planerar att bidra med 16 000 EEK. Svar från RA kommer i december 2008.

 

Lea berättade om hur påbörjandet av konserveringen ska gå till, med början nu i vår vecka 18. Målet enligt projektet är att konservera muren, bygga ett skyddstak till tornet och plantera gul fetknopp på långhusmuren. Kyrkogården ska städas och rekonstrueras så mycket som möjligt och en mur av kalksten ska byggas istället för den gamla muren.

 

I sommar ska vi börja med tornet och taket och viss mån även med kyrkogården. Vi måste komma igång så tidigt som möjligt. Lea har kontakt med både det företag som ska utföra murningen/putsningen och med dem som ska konstruera och göra takhuven till tornet. Även i år kommer det att behövas många frivilliga som hjälper till på olika sätt från v.18 (28.04 – 04.05) och framåt under sommaren!  Några kommer under vecka 18 att åka till Odensholm för att bl. a rensa marken runt tornet så att putsfirman kan sätta upp byggnadsställningen, hjälpa med tillredning av bruk och transport/sållning av sand, övrig hantlangning, förra årets röjda buskar skall flisas upp, transporteras bort eller ev. brännas under säkra former och ev. röjning runt långhuset och på kyrkogården osv.

De som ska göra takhuven till tornet kommer då att göra mätningar projektera takkonstruktionen. Samtidigt ska tornets övre del demonteras och muras på nytt. Bruket ska sedan hinna karbonisera innan tornhuven sätts på. Under sommaren då arbetet fortsätter kommer fler frivilliga att behövas.

Under årsmötet framkom att några planerar att åka veckan efter midsommar, v 26 och några under juli månad. Vi behöver samordna detta !

Det arbete som sedan ska utföras under sommaren är: Samtidigt med takarbetet fogas och lagas murverket på tornet. Det som friviliga kan hjälpa till med är tillredning av bruk, transport/sållning av sand, övrig hantlangning till murare, röjning och städning runt och i rian, fortsatt röjning på kyrkogården. Om vädret tillåter och arbetena går bra kan vi börja gräva ut långhusets mur och förbereda konserveringen antingen i sommar eller nästa år. Kalkstenar för den nya kyrkogårdsmuren ska transporteras från stranden där vi får tillstånd att plocka. Mycket finns att göra för frivilliga krafter.

 

·        Restaurering av Marks´ ria

Lea hjälper oss att göra en ansökan till kommunen och en projektbeskrivning hur vi ska restaurera rian och hur den ska användas. Nuckö kommun äger rian. Vi kan träffa avtal om att få disponera den . Vi bör försöka behålla den så ursprunglig som möjligt. Det som är gammalt och trasigt eller murket måste vi ta bort. Vi måste börja med taket. Vi kan ha en enkel inredning med sovloft, utställning om den gamla kulturen, eventuellt ekotoalett och kanske finns möjlighet att ha elektricitet.

 

·        Olof Stroh informerade om att på Google earth, finns bilder på Odensholm. Webadressen är: earth.google.com

 

·        Saga läste delar ur det mycket intressanta arkivmaterialet som vi kopierat från SOFI i Uppsala. Det handlade om ahl-slå, säljakt, lotsning och annat.

 

·        Vi avslutade med att sjunga Modersmålets sång.

 

·        Vi åt sedan den väldigt god fläskfilé, lax och potatisgratäng samt kaffe och kaka. Stort tack till er som lagat den goda maten och till er ungdomar som jobbade i köket och med serveringen !

 

 

Vid pennan

Lotta